Opšta pravila

26.06.2012.

INFORMACIJE O OCS PROGRAMU KONTROLE I SERTIFIKACIJE ORGANSKE PROIZVODNJE

Ko je ORGANIC CONTROL SYSTEM (OCS)?

OCS je ovlašćena kontrolna organizacija koja se bavi kontrolom i sertifikacijom organske primarne proizvodnje, prerade, sakupljanja šumskog bilja i prometa organskih proizvoda.

OCS je ovlašćen od strane nadležnog ministarstva Republike Srbije u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji Republike Srbije i Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje. Takođe, OCS je akreditovan u skladu sa standardom SRPS EN 45011 za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Kako da dođete do sertifikata o organskom poreklu proizvoda?

Ukoliko želite da svoj proizvod deklarišete kao organski i da ga plasirate na domaće tržište potreban vam je sertifikat o organskom poreklu proizvoda.

OCS vam obezbeđuje pouzdani OCS program kontrole i sertifikacije koji je u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji Republike Srbije i pratećim pravilnicima. Pomenuti propisi, kao i svi ostali bitni dokumenti vezani za organsku proizvodnju mogu se naći na zvaničnoj internet prezentaciji Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.

Ukoliko nemate mogućnost pristupa internetu, na Vaš zahtev OCS će Vam dostaviti navedene propise i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Proizvođači uključeni u program kontrole i sertifikacije stiču pravo na korišćenje znaka OCS-a i oznaka propisanih od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom. Oznake se izdaju u formi grafičkog znaka i vizuelno su sredstvo koje neposredno obaveštava potrošača o organskom poreklu proizvoda.

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da označavanje organskog porekla proizvoda, koje u isto vreme štiti i potrošača organskih proizvoda i proizvođača organskog proizvoda od nelojalne konkurencije zaista neophodna i da na jedini pravi način pomaže širenje tržišta organskih proizvoda.

OCS ima za cilj da svojim efikasnim i nepristrasnim programom kontrole i sertifikacije stimuliše doslednu primenu Zakona o organskoj proizvodnji Republike Srbije.

Kako pristupiti OCS programu kontrole i sertifikacije?
 1. Proizvođač (farma, proizvodna jedinica, kooperativa, trgovac, uvoznik) pokazuje zainteresovanost za ulazak u program kontrole i sertifikacije i kontaktira OCS;
 2. OCS proizvođaču šalje Informativni paket koji sadrži Opšta pravila i obrazac preko koga se OCS-u dostavljaju osnovne informacije o proizvodnji (Upitnik za dobijanje cenovne ponude);
 3. Podaci iz Upitnika se analiziraju u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji Republike Srbije. Na osnovu podataka, izrađuje se cenovna ponuda za kontrolu i sertifikaciju i OCS šalje proizvođaču ponudu za vršenje usluge kontrole i sertifikacije u pisanoj formi;
 4. Proizvođač prihvata ili ne prihvata ponudu i o tome obaveštava OCS;
 5. Uvoznik organskih proizvoda uz prijavu je dužan priložiti sertifikat izdat od strane ovlašćene kontrolne organizacije iz zemlje porekla proizvoda kao i dokumentaciju vezanu za kupovinu i uvoz organskih proizvoda;
 6. Po prihvatanju ponude proizvođač potpisuje ugovor i vraća ga poštom na našu adresu, čime se uključuje u program kontrole i sertifikacije, odnosno, proizvođač se uključuje u organsku proizvodnju i dodeljuje mu se evidencioni broj. Nakon potpisivanja Ugovora OCS proizvođaču dostavlja (u elektronskom ili štampanom obliku) ostalu dokumentaciju potrebnu za vođenje evidencije o proizvodnji od strane proizvođača. Datumom potpisivanja ugovora počinje period konverzije.
 7. Skraćenje perioda konverzije odobrava nadležno ministarstvo. Zahtev nadležnom ministarstvu podnosi proizvođač zajedno sa relevantnom dokumentacijom (izveštaj o kontroli, dokaz da parcele nisu bile tretirane nedozvoljenim hemijskim sredstvima, izvršene analize, itd.)
 8. U skladu sa Ugovorom između proizvođača i OCS-a, navedena pravila proizvodnje su nepromenjiva (osim u slučaju izmena i dopuna Zakona i pratećih propisa) i obavezna.
 9. Kontrola će biti izvršena po prijemu prve rate u visini od 50% od utvrđene cene kontrole i sertifikacije.
Kontrola

Ako svoj proizvod želite da predstavite kao proizvod organskog porekla, neophodno je da nepristrasna, treća strana izvrši kontrolu proizvodnje odnosno uzgoja. U ovom slučaju OCS je “treća” i nepristrasna strana. Kontrola će biti vršena najmanje jednom godišnje i obuhvatiće celokupan proces proizvodnje i dokumentaciju koja prati tu proizvodnju. U toku godine OCS može da izvrši i vanrednu i/ili nenajavljenu kontrolu kod proizvođača.

U cilju kontrole koriste se sledeće metode:

 • Razgovor sa osobama odgovornim za proizvodnju ili sakupljanje;
 • Pregled polja, prostorija, proizvodne opreme i procesa, skladišnih prostorija, područja sakupljanja samoniklog bilja i plodova, otkupnih mesta i sl. Za pregled polja pod usevima i područja sakupljanja samoniklog bilja i plodova biće korišćene i mape;
 • Stručna kontrola svih podugovorenih objekata/proizvođača ili zakupljenih parcela;
 • Biće izvršen pregled i način upotrebe đubriva, ispitani način kontrole korova, zaštite od štetočina i bolesti;
 • Kontrola knjigovodstva – računa i druge dokumentacije za koju kontrolor proceni da je bitna;
 • Ako kontrolor oceni da je potrebno, biće uzeti i uzorci zemljišta ili proizvoda za detaljnu hemijsku analizu koja će se obaviti u akreditovanoj laboratoriji.

Kontrolor sačinjava izveštaj o kontroli u pisanom obliku na predviđenom obrascu. Izveštaj mora biti potpisan (overen) od strane predstavnika proizvođača čiji se proizvodi kontrolišu i kontrolora. Informacije se tretiraju kao poverljive. Svoju odluku o dodeljivanju sertifikata i znaka organskog porekla sertifikaciono telo OCS-a će zasnovati na ovom izveštaju i prilozima/dokumentima koji su sastavni deo izveštaja. Kontrolor koji obavlja stručnu kontrolu kod proizvođača ne donosi odluku o sertifikaciji niti je nadležan da se kod proizvođača izjašnjava o mogućem ishodu kontrole.

Proizvođač je dužan da blagovremeno obavesti OCS o svim promenama koje namerava da učini u procesu proizvodnje, na proizvodu ili u sistemu kvaliteta, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvodnje sa Zakonom i Pravilnicima.

Sertifikacija i izdavanje potvrde o organskim proizvodima iz uvoza

Proizvođaču će biti izdat sertifikat pod sledećim uslovima, pri čemu svaki od navedenih uslova mora biti ispunjen:

 1. ukoliko je organska proizvodnja ili sakupljanje samoniklog bilja, delova bilja i plodova sprovedeno u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i pratećim Pravilnicima/OCS standardom,
 2. ukoliko je transport organskih proizvoda u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i pratećim Pravilnikom/OCS standardom,
 3. ukoliko je skladištenje organskih proizvoda u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i pratećim Pravilnikom/OCS standardom,
 4. ukoliko je ambalaža i pakovanje u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i pratećim Pravilnikom/OCS standardom,
 5. ukoliko je označavanje i deklarisanje organskog proizvoda u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i pratećim Pravilnikom/OCS standardom,
 6. ukoliko je u predviđenom roku sproveo korektivne mere koje zahtevaju hitnost i onemogućavaju izdavanje sertifikata a određene su od strane sertifikatora po tačkama 1-5,
 7. ukoliko su sve aktivnosti koje su predmet stručne kontrole prijavljene blagovremeno.